Zpět na začátek

Pravidla používání zákaznického OnLine portálu VEMEX Energie a.s.

 1. Obecná ustanovení
  1. Společnost VEMEX Energie a.s., IČO: 289 03 765, se sídlem Na Zátorce 289/3, 160 00 Praha 6, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15299 (dále jen „VEMEX Energie“) tímto vydává tyto podmínky používání zákaznického OnLine portálu VEMEX Energie (dále jen „Pravidla“), jímž se rozumí internetové stránky přístupné z adresy online.vemexenergie.cz (dále jen „Portál“).
  2. Portál je učen pro zákazníky VEMEX Energie, kteří od VEMEX Energie odebírají plyn, elektřinu a/nebo službu, tedy pro zákazníky, kteří mají s VEMEX Energie uzavřenou alespoň jednu platnou smlouvu (dále jen „Zákazník“). Portál umožňuje vzájemnou komunikaci, vyřízení vybraných zákaznických požadavků a přehled o jednotlivých smlouvách a produktech Zákazníka za využití elektronických prostředků komunikace. Zákazník užívá Portál prostřednictvím osobního uživatelského účtu a pro svou vlastní potřebu. Zákazník vyjadřuje souhlas s těmito Pravidly odesláním souhlasu při přihlášení do svého uživatelského účtu.
  3. Pro používání produktů a služeb poskytovaných VEMEX Energie prostřednictvím Portálu platí vedle těchto Pravidel i obchodní podmínky VEMEX Energie, popř. zvláštní podmínky pro příslušný produkt a/nebo službu, pokud existují, a dále Podmínky ochrany osobních údajů. Odkaz na obchodní podmínky popř. zvláštní podmínky, pokud pro příslušný produkt a/nebo službu existují, je vždy umístěn u ustanovení o konkrétním produktu a/nebo službě.
  4. Vlastníkem a provozovatelem internetových stránek tvořících Portál je VEMEX Energie, která je v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, oprávněna vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám. VEMEX Energie náleží veškerá autorská práva k vlastnímu obsahu, který VEMEX Energie umísťuje na stránkách Portálu, včetně textu, designu stránek, technických náčrtů, grafiky, veškerých vyobrazení na těchto stránkách, jakož i k výběru a způsobu uspořádání souborů obsažených na stránkách Portálu.
  5. Zveřejnění jakýchkoliv údajů či informací na Portálu, s výjimkou těchto Pravidel, nemá povahu žádného právního jednání směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi VEMEX Energie a Zákazníkem, pokud nebude v jednotlivých případech výslovně uvedeno jinak.
 2. Přístup a zabezpečení uživatelského účtu
  1. Přístup a používání Portálu je bezplatné.
  2. Užívání Portálu vyžaduje zřízení primárního uživatelského účtu, a to na základě požadavku Zákazníka na zákaznické lince VEMEX Energie, který zahrnuje i ověření identity Zákazníka, případně označením požadavku o zřízení přístupu k Portálu na smlouvě o sdružených službách dodávky plynu a/nebo elektřiny.
  3. Zákazník při registraci uvede e-mail, který má pod svojí výhradní kontrolou.
  4. Změna e-mailu evidovaného u primárního uživatelského účtu je možná výhradně požadavkem Zákazníka prostřednictvím zákaznické linky VEMEX Energie, který zahrnuje i ověření identity Zákazníka.
  5. Primární uživatelský účet a jeho užívání je vždy vázáno na osobu jednoho Zákazníka. Zřízení primárního uživatelského účtu s využitím osobních či jiných identifikačních údajů třetí osoby je zakázáno.
  6. Zákazník se zavazuje, že nebude svůj primární uživatelský účet ani jednotlivé údaje umožňující registraci nebo přístup k primárnímu uživatelskému účtu zpřístupňovat dalším osobám. Zákazník zabezpečí primární uživatelský účet i tyto údaje proti zneužití. V rámci tohoto závazku bude Zákazník především dodržovat následující opatření:
   • Pro registraci používejte emailovou schránku, k níž máte výhradní přístup pouze Vy.
   • Pro přístup do své registrační emailové schránky používejte bezpečná a silná hesla (za silné heslo je považována kombinace osmi znaků kombinující malá a velká písmena, číslice a symboly), která ztíží jakékoliv zneužití nebo neoprávněné užití Vaší emailové schránky a Vašeho uživatelského účtu. Heslo pravidelně měňte.
   • Portál používejte, jen pokud k přístupu využíváte zařízení, software a internetové připojení zaručující bezpečnost a dostatečnou ochranu před zneužitím.
   • Odhlaste se z Portálu, pokud nebudete mít zařízení, ze kterého na Portál přistupujete pod kontrolou (např. když se vzdálíte od počítače) nebo když ukončíte užívání Portálu.
   • Neprodleně oznamte VEMEX Energie na portal@vemexenergie.cz každou skutečnost, která by mohla způsobit zneužití Vašeho účtu.
  7. Prostřednictvím primárního uživatelského účtu je možné zřídit uživatelské účty s přístupem k datům Zákazníka třetím osobám, a to zadáním dalších e-mailových adres v sekci Můj účet. Za poučení o pravidlech používání Portálu a jeho zabezpečení je odpovědná osoba Zákazníka, která spravuje primární uživatelský účet Zákazníka.
  8. Přístup do Portálu je umožněn po zadání jednorázového hesla, které je na vyžádání v přihlašovací obrazovce Portálu zasíláno na email evidovaný u uživatelského účtu. Platnost jednorázového hesla je omezena na jeden přístup do portálu a 10 minut od jeho vygenerování. Uživatel je zároveň po 30 minutách nečinnosti z Portálu automaticky odhlášen.
  9. VEMEX Energie chrání proti zneužití uživatelský účet a zákaznická data vyjma případů, kdy bez zavinění VEMEX Energie dojde ke zneužití v důsledku vyzrazení a zpřístupnění přihlašovacího emailového účtu a dalších údajů a dokumentů (např. faktury) umožňujících přístup k uživatelskému účtu.
  10. Jakékoli zneužití Portálu je zakázáno a zakládá povinnost nahradit vzniklou újmu.
 3. Účel a způsob využití Portálu (vzájemná komunikace, vyřízení zákaznických požadavků, přehled o jednotlivých smlouvách a produktech)
  1. Portál umožňuje vzájemnou komunikaci (např. zasílání a přijímání oznámení, zákaznických požadavků či jiných sdělení) mezi Zákazníkem a VEMEX Energie, která se staví na roveň a doplňuje již užívané způsoby komunikace Zákazníka a VEMEX Energie, které si Zákazník a VEMEX Energie sjednali v rámci jednotlivých smluv a platných obchodních podmínek těchto smluv.
  2. Komunikace prostřednictvím Portálu se považuje za komunikaci v písemné formě, přičemž písemná sdělení zaslaná prostřednictvím Portálu druhé straně se považují za doručená do dispoziční sféry druhé smluvní strany.
  3. V rámci správy jednotlivých smluv umožňuje Portál Zákazníkovi prostřednictvím jednotlivých on-line formulářů zadat požadavek s návrhem na jednostrannou změnu nebo doplnění přiřazené smlouvy, reklamace, hlášení samoodečtů, technických změn apod., které VEMEX Energie není povinna přijmout (akceptovat), pokud směřují ke změně smlouvy o sdružených službách dodávky plynu a/nebo elektřiny či jiného závazkového vztahu mezi Zákazníkem a VEMEX Energie. Zákazník si je vědom, že přijetí navrhovaných změn závazkových vztahů je právem a nikoli povinností VEMEX Energie. VEMEX Energie zpřístupněním a Zákazník užitím takového on-line formuláře projevují souhlas s tímto novým způsobem zaslání návrhu na změnu smlouvy, který doplňuje další způsoby sjednané v této smlouvě nebo v příslušných platných obchodních podmínkách. Zákazník navrhuje změnu smlouvy vyplněním údajů do on-line formuláře a následným odesláním požadavku. Vyjádření k zaslanému návrhu předává VEMEX Energie prostřednictvím odpovědi dostupné u požadavku na Portálu. Přijetí (akceptaci) návrhu Zákazníka na změnu smlouvy o sdružených službách dodávky plynu a/nebo elektřiny či jiného závazkového vztahu VEMEX Energie přijímá provedením zápisu změny na uživatelském účtu.
  4. Zákazník odpovídá za aktuálnost, správnost a úplnost údajů a dalších informací, které v rámci Portálu uvede nebo sdělí.
  5. Portál dává Zákazníkovi základní přehled o jednotlivých službách a produktech, které má sjednány na základě smluv. Tento zpřístupněný přehled má informativní charakter a uvádí vybrané údaje týkající se jednotlivých smluvních vztahů mezi Zákazníkem a VEMEX Energie. VEMEX Energie vyvíjí maximální úsilí, aby informace na tomto Portálu byly aktuální, a proto jsou pravidelně upravovány a kontrolovány. I přesto VEMEX Energie nemůže zaručit nepřetržitou přesnost, správnost a aktuálnost veškerého jejich obsahu. Informace uveřejňované na Portálu jsou základní informace o nabídce produktů, služeb a aktivit VEMEX Energie, které mají obecný informativní charakter. Pro úplné a nejaktuálnější informace o specifických produktech, službách a aktivitách VEMEX Energie kontaktujte prosím vždy zákaznické centrum VEMEX Energie.
  6. Z důvodu jednoznačné identifikace uživatele a zachování bezpečnosti poskytovaných informací prostřednictvím Portálu jsou o každém přihlášení uživatele uchovávána data o IP adrese, ze které na Portál přistoupil, zobrazených jednotlivých stran Portálu se zákaznickými údaji a době zobrazení těchto dat.
  7. Nové funkcionality Portálu budou Zákazníkovi oznamovány prostřednictvím této aplikace, případně jinou vhodnou formou.
  8. Aplikace Portálu je poskytována Zákazníkovi po dobu trvání platnosti smlouvy o sdružených službách dodávky plynu a/nebo elektřiny.
  9. Zákazník je oprávněn kdykoliv jednostranným úkonem provedeným prostřednictvím zákaznické linky VEMEX Energie užívání této aplikace deaktivovat.
 4. Pravidla užívání Portálu
  1. Zákazník se zavazuje, že při používání Portálu se bude řídit platnými právními předpisy České republiky, bude vždy jednat v souladu s dobrými mravy, pravidly poctivého obchodního styku, pravidly občanského soužití a s těmito Pravidly, nebude jakkoli poškozovat dobré jméno a práva VEMEX Energie ani ostatních Zákazníků.
  2. Zákazník se zavazuje, že zejména nebude:
   • užívat jak celek, tak i jednotlivé součásti Portálu jinak než pro vlastní potřebu tj. zejména nebude nad rámec své potřeby kopírovat, stahovat a šířit obsah stránek Portálu.
   • zasahovat jakýmkoliv způsobem bez souhlasu VEMEX Energie do obsahu či technické podstaty stránek Portálu.
   • zasahovat do bezpečnosti Portálu,
   • zasahovat jiným Zákazníkům do užívání Portálu a jakýmkoli způsobem jim v užití Portálu bránit.
   • využívat Portál pro rozesílání nevyžádaných zpráv (spam) a řetězových zpráv.
   • zasílat na tento Portál zprávy obsahující viry, nebo jakékoli nebezpečné či škodlivé programy.
   • vytvářet falešné zprávy (fake) za účelem falšování identity odesílatele, či pokoušet se proniknout na účet jiných Zákazníků.
   • pokoušet se získat přístup ke stránkám tohoto Portálu, které jsou vyloučeny z používání veřejnosti.
   • šířit na stránkách tohoto Portálu jakékoli zprávy či materiály porušující právní předpisy České republiky, dobré mravy, případně ohrožující veřejný pořádek či svým obsahem neodpovídající zájmům Provozovatele. Zejména se zavazuje nešířit klamavé či nepravdivé zprávy či materiály, materiály které zasahují do práv a oprávněných zájmů třetích osob, které jsou proti lidské důstojnosti, které jsou svým obsahem diskriminující z hlediska náboženství, vyznání, rasy pohlaví a které propagují násilí či jakékoli jiné protiprávní jednání.
 5. Odpovědnost VEMEX Energie za obsah Portálu
  1. VEMEX Energie je odpovědna za vlastní obsah, který umísťuje a udržuje k dispozici pro užívání na Portálu. VEMEX Energie není odpovědna za cizí obsah, k němuž pouze zprostředkovává přístup. VEMEX Energie dále není odpovědna za cizí obsah umístěný v rámci Portálu, pokud ji tento obsah není znám, nebo pokud pro ni není technicky možné a únosné jeho užívání zabránit.
  2. VEMEX Energie tedy zejména nenese žádnou odpovědnost za:
   • obsah internetových stránek patřících třetím subjektům, které lze navštívit prostřednictvím Portálu VEMEX Energie.
   • odkazy na stránky třetích osob umístěné na Portálu.
   • reklamu, popř. jinou formu propagace prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím Portálu VEMEX Energie.
  3. VEMEX Energie je oprávněna kdykoliv odstranit jakýkoli obsah Portálu, který je v rozporu s právním řádem České republiky, dobrými mravy, případně ohrožuje veřejný pořádek, nebo svým obsahem neodpovídá zájmům VEMEX Energie. Zejména je oprávněna odstranit klamavý a nepravdivý obsah, obsah zasahující do práv a oprávněných zájmů osob, obsah, který je proti lidské důstojnosti, diskriminující z hlediska náboženství, vyznání, rasy, nebo pohlaví, nebo který propaguje násilí či jakékoli další protiprávní jednání.
 6. Informace o právech Zákazníka
  1. VEMEX Energie respektuje a podporuje práva svých Zákazníků. Pokud máte jakékoli dotazy, návrhy nebo žádosti týkající se Portálu, zavolejte nám na naši zákaznickou linku 800 400 420 zdarma, případně nám napište e-mailem na: portal@vemexenergie.cz.
  2. Instituce, které dohlížejí na dodržování pravidel energetického trhu:
   • Energetický regulační úřad, Masarykovo náměstí 5, 586 01 Jihlava, E-mail: eru@eru.cz, Telefon: 564 578 666
   • Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, 110 15 Praha 1, E-mail: posta@mpo.cz, Telefon: 224 851 111
   • Státní energetická inspekce, Gorazova 24, 120 Praha 2, E-mail: posta@sei.gov.cz, Telefon: 224 907 340
  3. Energetický regulační úřad (www.eru.cz) je orgánem státního dozoru a zároveň mimosoudně vyřizuje stížnosti spotřebitelů. Na návrh spotřebitele rozhoduje spory:
   • o plnění ze smlouvy o sdružených službách dodávky plynu/elektřiny
   • o určení, zda právní vztah mezi Zákazníkem a dodavatelem VEMEX Energie nebo distributorem plynu/elektřiny vznikl, trvá, nebo zanikl
   • o poskytnutí náhrady za nedodržení standardů kvality dodávek a služeb
 7. Závěrečná ustanovení
  1. VEMEX Energie si vyhrazuje právo tyto Pravidla jednostranně měnit nebo zcela nahradit novými podmínkami. Oznámení, které bude obsahovat nové znění Podmínek a datum účinnosti této změny, doručí VEMEX Energie Zákazníkovi prostřednictvím Portálu nejpozději 1 kalendářní měsíc dopředu.
  2. VEMEX Energie si vyhrazuje právo provoz nebo užívání Portálu bez udání důvodu kdykoliv přerušit, omezit nebo ukončit.
  3. Zákazník může užívání Portálu kdykoliv ukončit.
  4. V případě, že Zákazník nebude mít s VEMEX Energie uzavřenou žádnou platnou smlouvu, VEMEX Energie si vyhrazuje právo Zákazníkovi zrušit uživatelský účet a ukončit možnost užívání Portálu Zákazníkem.
  5. VEMEX Energie neodpovídá za majetkovou ani nemajetkovou újmu, která Zákazníkovi vznikne v souvislosti s Portálem. Zejména neodpovídá za následky výpadku služby Portálu, za následky zpřístupnění uživatelského účtu, telefonu nebo emailu třetí osobě Zákazníkem, za následky úniku zákaznických dat způsobené závadným stavem zařízení, softwaru nebo připojení využitých pro přístup do Portálu nebo jejich zneužitím, ani za následky zneužití Portálu třetí osobou.
  6. Tato Pravidla jsou platná a účinná dnem jejich zveřejnění. Za okamžik zveřejnění se považuje okamžik umístění Pravidel do zápatí internetových stránek Portálu.

 
Datum vydání 20.10.2017, datum revize 24. 5. 2018
 
VEMEX Energie a.s.

Výhody pro naše ZÁKAZNÍKY

Naše společnost neustále zlepšuje své služby a kromě výhodných cen nabízíme zákazníkům i další výhody a benefity.

Spotřeba firmy je více než 100 MWhVEMEX Energie OnLine Portál
FacebookLinkedInPinterestInstagram

Nastavení cookies

Cookies jsou malé datové soubory ukládané během návštěvy OnLine portálu na vaše zařízení. Cookies mohou v některých případech obsahovat osobní údaje.
 
Na OnLine portálu jsou používány následující cookies:

• Funkční cookies
 
Funkční cookies jsou z technického hlediska nezbytné pro správnou a plynulou funkčnost OnLine portálu během Vaší návštěvy. Vzhledem k povaze těchto cookies je jejich použití v souladu s právními předpisy na OnLine portálu vždy povoleno.
 
OnLine portál využívá tyto cookies k uložení údajů nutných pro technické zajištění přihlášení uživatele. Cookies jsou automaticky smazány při zavření vašeho prohlížeče a k uložení Vašeho nastavení cookies tak, aby nedocházelo k opětovnému zobrazování tohoto textu při každé vaší návštěvě OnLine portálu.
 Optimalizační cookies
 
Optimalizační cookies nám pomáhají porozumět tomu, jak je vámi používán OnLine portál. Můžeme tak lépe optimalizovat jeho obsah a zpříjemnit vám jejich pozdější používání, resp. zlepšit naše služby.
 
Zaškrtnutím políčka u optimalizačních cookies a stisknutím tlačítka Potvrdit volbu a nastavit vyjadřujete svůj souhlas s ukládáním optimalizačních cookies na Vaše zařízení.
Změnu v nastavení ukládání cookies můžete kdykoliv provést přes odkaz na dolní liště stránek OnLine portálu.
 
Změnu nastavení cookies můžete také kdykoliv provést ve vašem prohlížeči, a to globálním zakázáním ukládání cookies (tzv. „do not track“ příkaz). Vaše nastavení prohlížeče vždy plně respektujeme.
 
Osobní údaje uložené v souborech cookies jsou plně ve vaší dispozici a můžete je kdykoliv smazat prostřednictvím svého prohlížeče. V takovém případě však bude opětovně dotázáni na jejich nastavení.
 
Podrobné informace o účelech, pro které používáme soubory cookies, naleznete v dokumentu Podmínky ochrany osobních údajů společnosti VEMEX Energie a.s.
Potvrdit volbu a nastavit
Vyčkejte prosím probíhá načítání informací!